Aktualności

Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Jaraczewie 

 

KOD CPV: 45000000-7: Roboty budowlane  

tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji 

warunki: określone w SWZ

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od podpisania umowy

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania ( link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na platformie e-Zamówienia) : 

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95ca12ef-1936-11ed-b950-8227d40187e8

Oferty do: 26 sierpnia 2022 r.  do godziny 9.00

Otwarcie ofert: 26 sierpnia 2022 r godz. 9.10

Miejsce otwarcia: https://ezamowienia.gov.pl

kryteria wyboru: określone w SWZ 

wadium: nie dotyczy